KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

YESA Danışmanlık Eğitim ve Ticaret A.Ş. ( “YESA”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlama konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden YESA tarafından gerçekleştirilen hizmet faaliyeti ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri Kanunun 10uncu maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel veri, Kanun’da tanımlandığı şekliyle; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamında kullanılmıştır. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, eğitim ve iş geçmişi, başvurulan pozisyon bilgileriniz ve CV gibi paylaştığınız belgelerde yer alan diğer tüm kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemleri ve hukuki sebebi ile bütün bunlara ilişkin haklarınız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

YESA,UFOHEATERS.CO.UK üzerinden paylaştığınız kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak işler ve en üst seviyede korur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

YESA tarafından yürütülen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin gereğince sağlanması, kullanıcı memnuniyetine yönelik faaliyetlerin ve etkin hizmet faaliyetlerinin yönetilmesi, iş geliştirme çalışmaları, kurumsal iletişim hizmeti, mevzuatta ve şirket iç politikalarında olası değişikliklerin sizlere bildirilmesi, iş ortaklarıyla kurulan ilişkilerin yönetimi ve tanıtım/pazarlama gibi amaçlarla kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz YESA’nın da bir şekilde taraf olduğu bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkını kullanabilmesi için YESA’nın, gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşması gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve savunma hakkını kullanabilmek amacıyla YESA kişisel verilerinizi işleyebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz YESA tarafından sizlerin bilgi girişi yaptığı elektronik ortamdan, YESA ile sizler arasında kurulan hizmet ilişkisi çerçevesinde, YESA’nın faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle toplanmakta ve tarafımıza bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz YESA’nın yurtiçindeki  hizmet ve faaliyetlerini yürütmek üzere iş birliği içinde olduğu iş ortakları ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği yasal süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir hukuki sebep bulunması halinde, kişisel verileriniz bu süre boyunca işlenmeye devam edecektir. Aksi halde yasal sürenin sonunda kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerinizin silinmesi için YESA’ya başvurduğunuzda, herhangi bir yasal saklama süresi bulunmaması halinde verileriniz derhal silinir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin gereğince korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler YESA tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtiriz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’a uygun şartlar altında, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ve ilgili mevzuata ilişkin uyum politikalarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için UFOHEATERS.CO.UK veya info@ufoheaters.co.uk e-posta adresi üzerinden e-posta yoluyla YESA ile iletişime geçebilirsiniz. Bu husustaki talep ve başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

YESA işbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuattaki olası değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarındaki değişiklikler doğrultusunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

YESA DANIŞMANLIK EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

Adres: Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. 19/1 A Güneşli, Bağcılar, 34218 İstanbul, Türkiye

Tel:

E-posta: info@ufoheaters.co.uk